Concello de Valga
Avda. da Coruña, 14. 36645 Valga (Pontevedra) concello.valga@eidolocal.es Tlf. 986 559456 Fax. 986 559455

Transparencia

20/06/2017

Faise entrega ao Grupo Socialista de copia do expediente Conta Xeral 2016 (en total 677 páxinas)

02/06/2017

Entrega ao Grupo Socialista de copias dos decretos para o Pleno ordinario do día 5 de xuño de 2017 (en total 58 páxinas)

01/06/2017

Entrega ao Grupo Socialista de copias da documentación para o Pleno ordinario do día 5 de xuño de 2017 (en total 152 páxinas)

18/05/2017

Entrega ao Grupo Socialista de copias dos expedientes:

·        Memoria da Conta Xeral (189 páxinas)

·        Informe de Intervención Xeral (79 páxinas)

19/04/2017

Posta a disposición do Grupo Socialista a documentación dos expedientes a tratar no Pleno Extraordinario do día 25-04-2017: 86 folios

·        Expediente de Obras do Edificio de Usos Administrativos de Valga: contrato, convenio, certificación de Intervención e Secretaría, orden de pago e acta de recepción da obra (24 folios).

·        Expediente de Contratación do suministro e renovación das instalación de alumeado do Auditorio Municipal: mandamento de pago, informe xurídico e contrato (23 folios).

·        Expediente de Contratación  de vestiarios da área deportiva de Campaña: contrato, convenio, factura e xustificación da obra (27 folios).

·        Expediente CODI: recurso e desestimación da Deputación (12 folios).

24/04/2017

Entrega ao Grupo Socialista de copia do Expediente do CODI (178 folios).

22/04/2017

Entrega ao Grupo Socialista de copia dos decretos do Pleno Ordinario celebrado na data 25-04-2017 (116 folios).

09/03/2017

Entrega ao Grupo Socialista de copia das Comisións Informativas celebradas o día 13-03-2017 (151 folios).

01/03/2017

Entrega ao Grupo Socialista de copia da acta da Xunta de Goberno Local do 28-12-2016 (22 folios).

20/02/2017

Entrega ao Grupo Socialista de copia do nomeamento do interventor en acumulación José Juan Vidal Vilanova (3 folios).

16/01/2017

Entrega ao Grupo Socialista de copias das actas da Xunta de Goberno das datas 04-06-2015, 10-06-2015, 29-06-2015, 06-07-2015, 13-07-2015, 20-07-2015, 27-07-2015, 03-08-2015, 10-08-2015, 07-09-2015, 14-09-2015, 21-09-2015, 28-09-2015, 05-10-2015, 13-10-2015, 20-10-2015, 26-10-2015, 03-11-2015, 16-11-2015, 23-11-2015, 14-12-2015, 23-12-2015, 01-02-2016, 08-02-2016, 15-02-2016, 22-02-2016, 07-03-2016, 14-03-2016, 09-05-2016, 26-05-2016, 11-06-2016, 11-07-2016 e 16-08-2016.

31/05/2016

Posto a disposción do Grupo Socialista de Valga o expediente completo de " Estudio de Auditoría Enerxética realizada dos edificios públicos do concello de Valga, así como da iluminación pública no ano 2013".

08/04/2016

Entergada ao Grupo Socialista copia impresa do Plano nº 4.2 correspondente a proxecto  trazado adecuación e mellora de ia inserción de acceso no P.K. 89+400

 

30/03/2016

Posto a disposición do Grupo Socialista de Valga o expediente completo de " Proxecto Educativo e de Xestión da Escola Infantil do concello de Valga"

29/02/2016

Posto a disposición do Grupo Socialista de Valga o expediente completo de " Concesión de Título de Fillo Predilecto ao Sr. Castelao Bragaña e retirada de título de Fillo Predilecto ao Sr. Castelao Bragaña.

 20/09/2016

Posto a disposición do grupo socialista 3 expedientes do informe realizado pola secretaria municipal en relación a creación e composición das comisións

19/09/2016

Posto a disposición do grupo socialista 5 expedientes da copia de denuncia presentada polo Concello de Valga ante a policía, onde se relacione os obxectos, documentación e cuantía económica no roubo

12/09/2016

Entregadas ao grupo socialista 34 páxinas da copia expdiente contratación empresa fesan: solicitude participación servizo de gardería, regulamento de réxime intero, documentación técnica relativa a criterios obxectivos de adxudicación

05/09/2016

Entregadas ao grupo socialista 5 páxinas de copia das facturas do Decreto 21 xaneiro 2016 e Decreto do 1 marzo 2016

01/09/2016

Posto a disposición do Grupo Socialista 240 expedientes da totalidades das facturas e recibos que se recollen nos decretos de Alcaldía de: 2 maio 2016, 29 abril 2016 e 12 abril 2016

16/08/2016

Entragadas ao grupo socialista 12 páxinas do recurso de reposición presentado polo Concello da Depo, copia contestación, informe asesoría xurídica

12/08/2016

Posto a disposición do grupo socialista 133 expedientes das comisións informativas de Sanidade, Igualdade e Benestar Social e de Obras, Servizos, Urbanimso e Desenvolvemento Rural: intervención polo Concello de Recurso contencioso-administsrativo contra resolución da Depo anulación subvención titulado superior en básica do CODI e Plan de emerxencias 2016. Entregadas 133 páxinas

09/08/2016

Posto a disposición do grupo socialista 586 expedientes do proxecto constructivo: solucións aos problemas de inundacións do Concello de Valga. Mellora do Río Soutiño. Entregadas 8 páxinas de planos

28/07/2016

Posto a disposición do Grupo Socialista 290 expedientes decretos, desglose de gastos e ordeamentos de pago. Asistencias aos membros da Corporación e actas de sesións das comisións.

22/07/2016

Posto a disposición do grupo socialista 658 expedientes da conta xeral 2015 e informe de intervención

18/07/2016

Entregadas ao grupo socialista 42 páxinas da documentación suministsro de vehículo para servizos básicos

21/06/2016

Entregadas ao grupo socialista 4 páxinas de certificados da condición de concelleiros da Corporación Municipal3 18 copias pagamentos e xustificación dos traballos extraordinados resolución alcaldía 26 febreiro 2016

10/06/2016

Posto a disposición do Grupo Socialista 53 expedientes contratación suministro de vehículo para servizos básicos. Entregadas 42 páxinas o 18/07/2016

31/05/2016

Posto a disposición do Grupo Socialista 824 expedientes do estudio de auditoría enerxética dos edificios públicos e alumeado público.

09/05/2016

Entregadas ao Grupo Socialista copia de:

- 33 facturas cos mandamentos de pagamento e xustificantes de transferencia realizada polo concello á empresa Jorge Cortiñas dos anos 1999, 2003, 2007 e 2011.

- Copia impresa do expediente e o prego de cláusulas administrativas particulares e o prego de prescricións técnicas que rexen a adxudicación do contrato do servizo de asistencia psicolóxica e xurídica do programa CIM do concello de valga ( 258 folios).

- Copia impresa de expediente Plan de Igualdade do concello de Valga do 2004, expediente e Plan de Igualdade con concello de Valga do 2014. (120 folios)

30/03/2016

Posto a disposición do Grupo Socialista "Proxecto Educativo e de xestión da Escola Infantil do concello de Valga"

29/02/2016

Posto a disposición do Grupo Socialista expediente completo sobre "Concesión de Título de Fillo Predilecto ao Sr. D. Castelao Bragaña e retirada de título de Fillo Predilecto ao Sr. Castelao Bragaña"

28/12/2015

Posto a disposición do Grupo Socialista 205 expedientes.

14/12/2015

Posto a disposición do Grupo Socialista 179 expedientes.

30/11/2015

Posto a disposición do Grupo Socialista 435 documentos.

09/11/2015

Posto a disposisicón do Grupo Socialista 27 expedientes.

30/10/2015

Posto a disposición do Grupo Socialista 372 expedientes.

10/10/2015

Entregado ao Grupo Socialista 147 copias de documentación varia.

 

ASIGNACIÓNS ASISTENCIA REUNIÓNS

Asignacións por asistencia ás reunións dos órganos colexiados, aprobadas nos Orzamentos do 2016:

a) Pleno: 50,00 euros/sesión cada un

b) Xunta de Goberno Local: 60,00 euros/ sesión cada un

c) Comisións Informativas: 30, 00 euros/sesión cada un

d) Comisión de Coordinación: 60,00 euros/ sesión cada un