Concello de Valga
Avda. da Coruña, 14. 36645 Valga (Pontevedra) concello.valga@eidolocal.es Tlf. 986 559456 Fax. 986 559455

Detalles da novidade

NOVAS ADMISIÓNS NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

A Escola Infantil conta actualmente con 73 alumnos e as matriculacións para o vindeiro curso 2017/2018 chegan xa a 52

11/05/2017

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

Vista a proposta efectuada pola Comisión de Baremación das solicitudes presentadas para o ingreso na Escola Infantil Municipal (curso 2017/2018), e tendo en conta a valoración efectuada sobre a base da documentación achegada polos solicitantes, en uso da atribución que me confire o artigo 12 do Regulamento de Organización e Funcionamento do centro, resolvo:

Primeiro. Aprobar a seguinte relación provisional de admitidos:

Ano 2017 (0-1 anos)    
Laura Jamardo Jamardo 21 puntos X.C.*
Leo Rodríguez Chao 24 puntos
X.M.
Daniela Germiñas Guerra 18 puntos X.C.
Diego Caeiro Cerneira 16 puntos X.M.

 

Ano 2016 (1-2 anos)    
Mario Gago Oubiña 22 puntos
X.C.*
Xela Sande Vizcaya
12 puntos X.C.*
Roque Busto Ferreiros 18 puntos
X.C.
Nora González Bello
16 puntos X.C.
Martina Balado López 17 puntos X.C.
Lara Castiñeiras Lorenzo 19 puntos
X.C.
Martín Tarrío Furelos 15 puntos
X.C.
Lois Puente García 13 puntos
X.C.
Lía Jamardo Jamardo
18 puntos
X.C.
Martiño Pardal Cotón
17 puntos
X.T.
Valeria Seaje Bermúdez 19 puntos X.C.*
Enzo Pereira Ferreiros
21 puntos X.C.*
Borja Domínguez Couselo
24 puntos
X.M.

 

Ano 2015 (2-3 anos)    
Tareixa Varela Gañete 16 puntos
X.M.
Sofía Conde Santiago
20 puntos
X.M.
Estela Busto Rodríguez
24 puntos X.M.
Ero Perol Busto
16 puntos
X.C.

 

Fóra de prazo (2-3 anos)    
Hugo Oliveira Doce 17 puntos X.C.*

 

Segundo. Publíquese a presente resolución nos taboleiros de anuncios do Concello e da Escola Infantil Municipal, concedendo a todos aqueles interesados directos no procedemento o prazo de DEZ (10) días hábiles fixado no artigo 12 do Regulamento do centro, a contar dende dita publicación, para presentar as reclamacións ou correccións que estimen oportunas.

A relación de admitidos entenderase definitivamente aprobada de non producirse reclamacións ou correccións que estimen oportunas.

X.C. Xornada Completa                          X.M. Xornada Mañá

X.T. Xornada Tarde                              (*) Non Empadroados

 

A Escola Infantil Municipal de Valga conta actualmente (curso 2016/2017) con 73 alumnos e xa están matriculados para o vindeiro curso 2017/2018 un total de 52 nenos.