Concello de Valga
Avda. da Coruña, 14. 36645 Valga (Pontevedra) concello.valga@eidolocal.es Tlf. 986 559456 Fax. 986 559455

Detalles da novidade

Perfil do contratante.

VALGA

 

22/08/2016

CONTRATO PARA A XESTIÓN DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE BAÑO-XANZA

- Anuncio

- Prego de clásulas económico-administrativas

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DA EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA DA PRAIA FLUVIAL DE VILARELLO

-Anuncio

- Prego de clásulas administrativas

- Prego de prescripcións técnicas

- Plano

-APERTURA SOBRE A:

- MARTES, 18 DE XULLO ÁS 12:00H

- SESIÓN NON PÚBLICA

-APERTURA SOBRE B:

- XOVES , 20 DE XULLO ÁS 12:00H

SESIÓN PÚBLICA

-APERTURA SOBRE C:

- XOVES , 27 DE XULLO ÁS 13:00H

SESIÓN PÚBLICA

CONTRATACIÓN DE SUBMINISTRO PARA AMPLIACIÓN E MELLORA DA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DA ÁREA DEPORTIVA DE CAMPAÑA

-Adxudicación

CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DUN EDIFICIO DE USOS ADMINISTRATIVOS. FASE III

-Adxudicación

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE VALGA

-ANUNCIO

-PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

-PREGO DE CONDICIÓNS TÉCNICAS

-APERTURA SOBRE A:

- MARTES, 26 DE ABRIL ÁS 10:00H

- SESIÓN NON PÚBLICA

-ACTA MESA DE CONTRATACIÓN

-APERTURA SOBRE B:

- XOVES , 5 DE MAIO ÁS 10:00H

SESIÓN PÚBLICA

- APERTURA SOBRE C

LUNS, 30 DE MAIO  ás 11:00 H

SESIÓN PÚBLICA

- ACTA MESA CONTRATACIÓN

- Adxudicación

-Resolución

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRATACIÓN DUN SERVIZO DE ASISTENCIA XURÍDICA PARA O CIM

-ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN

CONTRATACIÓN DUN SERVIZO DE ASISTENCIA PSICOLÓXICA PARA O CIM

-ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN

CONTRATACIÓN DUN SERVIZO PARA A IMPARTICIÓN DE UN PROXECTO DE FORMACIÓN DUAL

-ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN

PAVIMENTACIÓN DE APARCAMENTOS E ENTORNO DO CENTRO DE DISCAPACITADOS, AUDITORIO E PISTAS KARTING

- ACTA MESA DE CONTRTACIÓN SOBRES B

- ACTA MESA CONTRATACIÓN SOBRES A

- DATA APERTURA SOBRES B

- MODIFICACIÓN MESA DE CONTRATACIÓN. RESOLUCIÓN.

- MESA DE CONTRATACIÓN E APERTURA DE SOBRES

ANUNCIO

- PREGOS CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

-ANUNCIO ADXUDICACIÓN

-ANUNCIO FORMALIZACIÓN DO CONTRATO

-PROXECTO

O proxecto xunto co prego de cláusulas técnicas está a disposición na oficina técnica municipal. Rógase as persoas interesadas en unha copia que traian un medio electrónico (cd/pendrive/etc)  para o seu copiado.

CONTRATACIÓN EQUIPAMENTOS TÉRMICOS DE BIOMASA 2015

Apertura FASE NEGOCIACIÓN

Xoves, 2 de xullo

13:00 horas

-ANUNCIO

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

CONVOCATORIA DO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN MENOR PARA A EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA DA PRAIA FLUVIAL DE PONTEVALGA.

-ANUNCIO

-PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

-PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS

CONVOCATORIA DO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN MENOR PARA A EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA DA DA CASA DA CULTURA

-ANUNCIO

-PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

-PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS

CONTRATACIÓN SANEAMENTO NOS LUGARES DE VILAR E CASAL DO EIRIGO. PARROQUIAS DE CORDEIRO E SETECOROS

-ANUNCIO

CONTRATACIÓN SANEAMENTO NO LUGAR DE CASAL DE EIRIGO, PARROQUIA DE SETECOROS

-ANUNCIO

CONTRATACIÓN SANEAMENTO NOS LUGARES DE LOURO , SENÍN E CASAL DE EIRIGO

-ANUNCIO

CONTRATACIÓN ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑO PARAFITA-MARTORES.

-ANUNCIO

XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DO PUNTO LIMPO E DA PLANTA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN E DERRUBOS DE CAMPAÑA

 Anuncio

-Anuncio

 Prego de prescrición técnicas.

-Prego de prescricións técnicas.

Prego de cláusulas administrativas.

-Prego de cláusulas administrativas.

Estudo económico

 -Estudo económico

Mapa

-Mapa

Ordenanza reguladora do prezo público polo depósito de residuos na planta de residuos da construcción e derrubos.

ANUNCIO E ORDENANZA(aprobado inicialmente)

Regulamento de funcionamento do punto limpo e da planta de residuos da construcción e derrubos do concello de Valga.

ANUNCIO E REGULAMENTO(aprobado inicialmente) 

 

Relación de bens aportados polo Concello.

 Relación de bens aportados polo Concello

 

-  APERTURA SOBRE A: 18/12/2014. SESIÓN NON PÚBLICA

-  APERTURA SOBRE B: 07/01/2015. SESIÓN PÚBLICA

ANUNCIO DE FORMALIZACIÓN

-Anuncio

 _____________________________________________________________________________

CONTRATACIÓN DE EQUIPAMENTOS TÉRMICOS DE BIOMASA 2014 

-Anuncio

CONTRATO DE SERVIZO DE ASESORAMENTO XURÍDICO Ó CONCELLO DE VALGA

-Anuncio

CONTRATO DO SERVIZO PARA A IMPARTICIÓN DO CURSO "ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS.

-Anuncio

 

CONTRATO DO SERVIZO PARA A IMPARTICIÓN DO CURSO "OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS".

-Anuncio

 

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE VALGA. 

 -Anuncio de adxudicación

- Anuncio 

-Pregos de cláusulas administrativas.

-Pregos de prescricións técnicas.  

-  APERTURA SOBRE A: 03/09/2013. SESIÓN NON PÚBLICA

-  APERTURA SOBRE B: 09/09/2013 ÁS 13:15 HORAS EN SESIÓN PÚBLICA (Publicado o 4/09/2013)

- APERTURA SOBRE C: 11/09/2013 ÁS 13:15 HORAS EN SESIÓN PÚBLICA (Publicado o 10/09/2013)

 -DATA DE FORMALIZACIÓN: 16/10/2013

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE CONSERVACION, MANTEMENTO, VIXILANCIA E CONTROL DE ACCESO DO C.E.I.P. DE BAÑO E PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DE BAÑO.

-Anuncio.

-Plano.

-Pregos de cláusulas administrativas.

-Pregos de prescricións técnicas. 

- Anuncio de Adxudicación

 - APERTURA SOBRE A: 03/09/2013. SESIÓN NON PÚBLICA.

-  APERTURA SOBRE B: 09/09/2013 ÁS 13:00 HORAS. SESIÓN PÚBLICA (Publicado o 04/09/2013)

- APERTURA SOBRE C: 11/09/2013 ÁS 13:00 HORAS EN SESIÓN PÚBLICA (Publicado o 10/09/2013)

 - DATA DE FORMALIZACIÓN: 1/10/2013

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA IMPARTICIÓN DO CURSO "ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO" E MÓDULOS TRANSVERSAIS. (Publicado 22/07/2013)

 -Anuncio

 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA DO COMPLEXO DEPORTIVO DE CAMPAÑA

-Prego de cláusulas administrativas

-Prego de prescricións técnicas

-Planos

- Anuncio

- Acordo Mesa Contratación

 APERTURA SOBRE B: 18/07/2013 ÁS 13:00 HORAS. SESIÓN PÚBLICA

APERTURA SOBRE C: 22/07/2013 ÁS 13:00 HORAS. SESIÓN PÚBLICA

- ANUNCIO ADXUDICACIÓN (data publicación 9/08/2013)

 

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

-Anuncio

-Prego cláusulas administrativas

-Prego cláusulas técnicas

APERTURA SOBRE A: 27/06/2013 ÁS 13:00 HORAS. SESIÓN NON PÚBLICA.

APERTURA SOBRE B: 01/07/2013 ÁS 13:00 HORAS. SESIÓN PÚBLICA.

 APERTURA SOBRE C: 04/07/2013 ÁS 13:00 HORAS. SESIÓN PÚBLICA

- ANUNCIO ADXUDICACIÓN ( Data de Publicación 29/07/2013)

- ANUNCIO DE FORMALIZACION

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA EXPLOTACIÓN DO SERVICIO DE CAFETERÍA DA CASA DA CULTURA DE VALGA

-Anuncio

-Plano

-Pregos de cláusulas administrativas

-Pregos de prescricións técnicas

- Anuncio Adxudicación

APERTURA SOBRE A: 22/04/2013 AS 13:30. SESIÓN NON PÚBLICA.

Apertura sobre B: 26/04/2013 ás 13:30. Sesión pública.

Apertura sobre C: 30/04/2013 ás 13.30 . Sesión pública.

   

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA EXPLOTACIÓN PRAIA FLUVIAL PONTE VALGA   

 

-Anuncio 

-Plano

-Pregos de cláusulas administrativas

-Pregos de prescricións técnicas

- Anuncio Adxudicación

APERTURA SOBRE A: 22/04/2013 AS 13:00. SESIÓN NON PÚBLICA.

Apertura sobre B: 26/04/2013 ás 13:00. Sesión pública.

Apertura sobre C: 30/04/2013 ás 13.00 . Sesión pública.

  

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA DA PRAIA FLUVIAL DE VILARELLO

- Anuncio

- Prego de cláusulas económico administrativas

- Prego de prescricións técnicas

- Plano

- Anuncio Adxudicación

APERTURA SOBRE A: 22/04/2013 AS 14:00. SESIÓN NON PÚBLICA.

Apertura sobre B: 16/04/2013 ás 14:00. Sesión pública.

Apertura sobre C: 30/04/2013 ás 14:00 . Sesión pública.

 

CONTRATO SERVIZO PÚBLICO ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

- Anuncio

- Prego de cláusulas económico administrativas

- Prego de prescricións técnicas

- Anexo I

- Anexos II, III, IV e V

- Data apertura sobre B e Membros Comite de expertos

- Apertura sobre C.

- Adxudicación e Formalización

 

 

CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DÍA PARA DISCAPACITADOS.

-Pregos de cláusulas administrativas particulares

-Anuncio

-Corrección anuncio (Publicado 18-1-2010)

-Adxudicación provisional

-Adxudicación definitiva(Publicado 16-4-2010)

 

CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA PEREGRINOS.

-Pregos de cláusulas administrativas particulares

-Anuncio (Publicado 23-3-2010)

-Adxudicación provisional (Publicado 21-4-2010)

-Adxudicación definitiva (Publicado 10-5-2010)

 

BOMBEO DE AUGAS RESIDUAIS EN BALLEAS E GÁNDARA.

-Adxudicación provisional (Publicado 31-3-2010)

-Adxudicación definitiva (Publicado 16-4-2010)

 

SANEAMENTO NO LUGAR DE EIREXE, SETECOROS.

-Adxudicación provisional (Publicado 31-3-2010)

-Adxudicación definitiva (Publicado 16-4-2010)

  

ARRENDAMENTO DE TERREO PARA CONSTRUCCIÓN E EXPLOTACIÓN DE PISTA DE KARTING.

-Anuncio

-Pliegos

-Adxudicación provisional (Publicado 22-6-2010)

-Adxudicación definitiva (Publicado 19-7-2010)

 

CONTRATACIÓN OBRA DE ACONDICIONAMENTO E ENSANCHE DE VARIOS CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A PO-548.

-Adxudicación provisional (Publicado 19-7-2010)

-Adxudicación definitiva (Publicado 6-8-2010)

 

LICITACIÓN DE LICENZAS DE AUTOTAXI.

-Anuncio

-Pregos

-Adxudicación provisional

-Adxudicación definitiva

-Adxudicación provisional 

-Adxudicación definitiva

 

SANEAMENTO NOS LUGARES DE SAN MIGUEL, CHENLO E MAGARIÑOS.

-Adxudicación provisional (Publicado 31-3-2010)

-Adxudicación definitiva (Publicado 16-4-2010)

 

EXPLOTACIÓN DO SERVIZO DE CAFETERÍA DO AUDITORIO MUNICIPAL.

-Anuncio

-Pregos

-Adxudicación provisional. (Publicación 25 de novembro de 2010)

Publicación B.O.P: 1 de outubro de 2010

 

SUBMINISTRO DO EQUIPAMENTO DO CENTRO DE DÍA E OCUPACIONAL PARA DISCAPACITADOS.

-Anuncio. (Publicado 23-2-2011)

-Pregos de cláusulas administrativas particulares. (Publicado 23-2-2011)

-Pregos de prescripcións técnicas. (Publicado 23-2-2011)

-Medicións

-Planos

-Requerimento documentación

-Resolución adxudicación

 

NOTA

Por razón de valoracións dos sobres B, por parte do Comité de Expertos, a Mesa de Contratación acorda aplazar a sesión de apertura dos sobres C ao vindeiro luns 21/3/2011 as 10:00h.

 

 

AMPLIACIÓN DA GARDERÍA MUNICIPAL.

-Pregos de cláusulas administrativas particulares. (Publicado 23-2-2011)

-Corrección de erros.

-Requerimento documentación.

-Resolución adxudicación.

-Anuncio resolución.

NOTA:

MESA DE CONTRATACIÓN PARA APERTURA DOS SOBRES B: MERCORES, 16 DE MARZO AS 13:00 HORAS.

 

EQUIPAMENTO ESCÉNICO DO CENTRO MULTIFUNCIONAL DE CORDEIRO

-Anuncio adxudicación. (Publicado 24-2-2011)

 

EXPTE: EQUIPAMENTO E MELLORA DAS INSTALACIÓNS E LOCAIS UTILIZADOS PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS: DOTACIÓN TÉCNICA AUDITORIO MUNICIPAL

  -ANUNCIO (Publicado 23-11-2012)

  

EXPTE: EQUIPAMENTO E MELLORA DAS INSTALACIÓNS E LOCAIS UTILIZADOS PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS: EQUIPAMENTO CASA DA CULTURA  

-ANUNCIO (Publicado 23-11-2012)

 

 

 

 

 

-Anuncio